Vis ties api alų

Tėp, biržieti, reikals yr,
Paklausyk, būk tikrs vyrs.
Sakat, Biržų als geriauss,
Jis skaniauss ir stipriauss.
Tėp, aš nieką nesako,
Bet kų dara als mato!
Als jum smegenėls tik suk,
Mints negers visoks jis bruk.
Geriat, siaučiat, uliavojat,
Plikom dupcėm musikuojat.
Tėvė, močios ger be saika,
Nebežiūr ir sava vaikų.
Bais į šventį kokių eit,
Gal ti girts koks ir nusmeigt.
Griūnat, rėkiat, šūkaliojat
Ir nekalts žmogels koliojat.
Raudat tad: „Kodė aš viens?“
Nes tu sėd su al per diens!
Stokis, eik ir dirbk kažkų,
A nelauk tik pašalpų!
Būk tu žmogs ir nebegerk,
Viskų tu gerė pasverk!
Oi, biržieti, tik nepyk,
Reik juk tiesų pasakyt…

Nėr Či Ką!

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Biržų mergela

Lauk mergela bernužėlia
Iš netol, iš Kupiškėlia.
Jie kermošian susitika,
Viens kitam labė patika.
Mėlinake, ilgakase,
Tokią grožę nieks nemate!
A bernels, kėp ąžuolėlis:
Stiprs, aukšts, ne piemenėlis.
Kėp dažnė laiškelė skrida,
Niekur niekur nenuklyda.
Raše: „Myl, aš grait atjos,
Vienu tik tavį myluos.
Tu rugegėla laukų,
Tu gražiaus man iš visų!
Pasipirš, tu mana būs,
Nerėks vargt, tau sunkė triūst.
Gaspadors toks nesimėta,
Ret tokių ant visą svietą!“
Patikėja ir mylėja,
Verpia, aude, netingėja.
Ruošia kraitį ir svajoja,
Skrynion abrūsėls tik kloja.
Vienų naktį jis atjoja,
Nieks nemate, nedaboja…
Plauks pagloste, pamylava,
A išjodams pamojava.

Raud mergela gražuolėla,
Ried jai sūr ašarėla.
Jų palika bernužėls,
Jauns ir greits, lyg sakalėls.
„Ot, korone daba lauk!!!“-
Tėvs ir motinėla šauk.

Sup naktim ji kūdikėlį,
Raud ir sop jai širdužėlį.
Juk žadėja- nepaliks,
Meila jų per amžis liks…

Nėr Či Ką!

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Biržė būva, Biržė bus!

Biržė būva, Biržė bus,
Biržė niekad nepražus!
Puola mum, net švedė, rusė,
Ot ti buva Biržėm triūsą!
Atsistatem, atsigavam
Ir daugio nebekariavam.
A daba či labė graž,
Lyg kurortan či daug maž.
Ežer gulbės vis pliuškens
Ir untytės sau kedens.
Mėrs fontanų mum padare,
Ot gerė žmogels pavare.
Galiam pilį aplankyt,
Su lektuvės paskraidyt.
Kėp ger Biržos mum gyvent,
Savą plecių či purent!
Či daug medžių, daug gėlių,
Daug labė šviesių žmonių.
Či dund žeme, jinė žiojas,
Biržė tėp turists vilojas.
Bet… či yr ir minusiukų,
Nelabė jau gražučiukų:
Muravankį reik tvarkyt,
Jų gražesnį padaryt,
Daug ligoninėj „audrų“,
Daug seselų ti piktų…
Ai… atlaiskim ir nepykim,
Gražis Biržs mes VIS statykim!

Kas netinget ir kas noret,
Galet či gyvent ir orė!
Kėp ti bus, kėp nebus,
Bet biržiets nepražus!!!

Nėr Či Ką!

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

R Y T S

Saulės spindulėlis pro pušely braunas
Budin iš miega snaudžiančs paukštels
Šitokė balselė!Kėp jėm šitėp gaunas?
Par kels oktavs išraliuoj dainels.
Apkabin sauly pilks debesėlis
Ir nustoje šildyt šilts spindulys,
Pakrapnoj letutis un žalių pasėlių-
Žemy jau kunkin letos troškulys.
Undene nemate žemela seniausė
-3-
Par graitė sudžiuva miežė ir kvečė
Kažkur pas kaimyns prilyje tėp gausė
Led ne led nukrita pas mum kel lašė.
Atsiger bitela iš rasos lašele
Tyra undenėle ,kėp krištols skaidros,
Praved untela unčiukų pulkelį
Tėp ir nugargen,toj į upį droš.
Tik žiogs ilgakojis supojas un smilgos,
Smuikel pagroj natom įvairiom,
Vaivorykšte nutese tiltų tokį ilgų,
Tėp gražė nutape septyniom spalvom…

Sodžios Liepela

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

M A N A TURTS

Mana turts yr ne pinigs,
Mana turts yr namė.
-2-
Letuvos šalalės dungs,
Mūsų girios ir laukė.
A už vis svarbiaus man Biržė
Gražs miests či tikrė
Biržų krašts miels širdžė
Mielos upės,ežerė.
Či gimio aš ,či užaugo
Ir senatve jau či pat,
Man I sąmonį įauga
Meila Biržėm-vis to pat.
Mana turts yr Biržė
Mūsų parkė,paupė,
Pasivaikštė beržų biržė,
Ram,ger-či namė…

Sodžios Liepela

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

V A I K Y S T Ė S P R I S I M I N I M Ė

Aš da pamen tos vaikystės laiks,
Kė buvo da visė mažs vaiks.
Kė lakstydavo po led sukaustytų Rovėjų
Ir bijodavo,kad nepargriaut man vėjė.
O ta leda buva toks slidums
Ir kėp stikls būdava skaidrums,
Kad matydavas vis upės augmenij
Aš stebėdavos,kad upė yr lapij.
Kėp po unden gal augt zolytės?
Kėp be ora gal plaukt žuvytės?
Ir man buva visks tėp įdom,
Nors su led ir susidauždavam kaktom.
Agi žiemos būdava tėp šaltos ir snegingos
Tė ne tėp,kėp šės laikės letingos.
Būdava tėp gausė sning ir sning,
Kur dės kojų-čiut ne iki pažastu nusming.
Tė va tokė mana tė prisiminimė
Unkstyv vaikyste,Ageniškis,Buginė,
Ti gyvena mana seneliukė,
A Rovėjos nendrės buva man žaisliukė.

Sodžios Liepela

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Tolumo seno trobele
zils senels rimte gyvena.
dirba zeme uk dabina
i panels trobo vadina.

daug mergelu tenai buta
bet ne vien neuzsibuta.
nes dabe per daug kamava
leke net sune skalena.

kas senel daugiau belika
tik sedet dumot pri plyta.
daug svajoje daug primaste
bet palika pliks prie basle

Valyte

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Radvilų meškos

Vire, kepe, kila dūmэ,
Ūže, gaude dvara rūmэ.
Či svečiam meškutės šoka,
Ponam buva daugal’ juoka.

Meškos šoka či prė stala,
Patrepsėja, pakrypava.
Zukė sukas unt grindų,
Mene bild nuo jų pėdų.

Unt stalų kepsnė garava,
Meškos sveč’s či aptarnava.
Ponam tik šiurpэ nuvėje,
Radvil juokės ir streksėje.

Biržys’ jov meškų nelika,
Cirkam jos geriov pritika.
Stoga kupols nėt linguoj –
Meškos dviračės važiuoj!

Apvine Spurgs

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Stebuklings cvings

Šokė puikūs, poros mainos,
Daug jaunima, skamb ir dainos.
Tėp norėč’, kad aš ir tu
Šoktumėm visad abu.

Unt tavį kэ žiūr’ iš tola,
Tu gražiaus’ už viss atrodэ.
Prė tavį kol’ ašė prein,
Kits pakvieč’ ir šokt’ jov ain’.

Tėp kėp mislijo, išėje –
Unt manį jy pažiūrėje.
Kėp tik skelb’ merginų šokį,
Klaus’ jy man’, ar cvingų mok’.

Jos meilums manį pagava,
Nesuprunt aš jausmą savą.
Nor’ jos runkų deln’ turėt’,
Unt akels tik jai žiūrėt’.

Akys jos kėp ir ugnełεs,
Uždeg meila man širdełы.
Kėp no vyna apsvaigo,
Kų kalbεt’, nebežino.

Sarmatlyvs labэ buvo,
Šokdams kojų sumaišio.
Jy mėgina prisiglaust’,
Aš no jos artuma raust.

Tu gražiaus’s man’ es’ kvėtkelis,
Pirms pavasare žėdelis.
Tava žvilgsnis labэ miels,
Nedalyk tu je visiem.

Kэ dungы mirgės žvaigždełεs,
Nežadėk kitam runkełεs.
Aš lydės’ tau lig namų,
Aušru kol’ nušvis rytų.

Prė vartelių jos atėjem,
Išsiskirt’ nebenorėjem.
Koksэ gražs auksinis ryts,
Stebuklings ir nematyts!

Apvine Spurgs

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Mūsų Biržэ

Koks miels mum šits Biržų mėstelis,
Kertela Šiaurės Letuvo.
Či auga tėvэ ir senelė,
Ir aš šitaj vietε gimio.

Dvi upės apjuos’ mūsų miestų,
Lelijos či žydž’ undeny,
Laivelė unt ežera supas,
Sen pil’s mūsų miesta širdy.

Prėš daugalį daugalį metų,
Kur Biržų derling’ yr laukэ,
Či gil’ jūr apsėms žemį buva
Ir plauke medinė laivэ.

Del’ ta mūsų žemė daug klinčių,
Prė Biržų yr gipsa kalnэ.
Išplaun jį či požeme upės,
Atsiver’ urvэ, ežerэ.

Tok’ graž’ mūsų krašta kertela
Iš Kirkilų bokšta aukštэ.
Blizg undo kėp melsvos akełεs,
Kэ saułεs apšvieč’ spindulė.

Prė Radvilų rūmų tvirtovės
Suvein mūs biržiečių kelė.
Jy primen garbingų senovį,
Kur mūsų pramint’ či takэ.

Mum Biržэ – brungiaus’ to vėtela,
Vaiks sava sukvieč’ gan dažnэ.
Gyvenam kėp sesės, brolalė,
Vis’ esam ir būsim činai.

Apvine Spurgs

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!
« Ankstesnis puslapis